LEGAL

תנאים כלליים להתקשרות עם: אפליד פרסום דיגיטל בע"מ

הלקוח מאשר ומסכים:

 1. הלקוח מאשר שידוע לו שתוצאות הפעולות אותן תבצע אפליד אינן מידיות וכי אין התחייבות ביחס למיקום ספציפי של מודעות בפייסבוק או בכל מדיה פרסומית אחרת אשר נוגעת להסכם זה. קידום אתרים ופרסום בפייסבוק, לינקדאין, או כל רשת חברתית ומדיה פרסומית שהיא, אינו "מדע מדויק" ושירותיה של אפליד ניתנים על בסיס מאמצים סבירים, כפי שהם (as-is). אם הלקוח לא יהיה שבע רצון משירותיה של אפליד, עומדת בידיו הברירה להביא את ההסכם לידי סיום, כמפורט בהסכם ההתקשרות.
 2. יתכנו שינויים במיקום האתר בתוצאות החיפוש בלא קשר ישיר לפעילות הקידום, ואפליד אינה יכולה לשלוט בהם והיא אינה אחראית להם.
 3. הליך קידום אתרים ופרסום בפייסבוק או כל מדיה פרסומית אחרת תלוי במשתנים רבים הקשורים לאלגוריתם של מנוע החיפוש או המדיה הפרסומית והשינויים התכופים שמבוצעים בהם, התנהלות אתרים מתחרים, שינויים בפופולאריות של מילות חיפוש או קהלים וכדומה. למען הסר ספק, כל פגיעה בקידום שאינה נובעת במישרין מעבודת החברה בפועל, לא תהיה באחריותה.
 4. במקרה והאתר או עמוד הפייסבוק או עמוד הלינקדאין של הלקוח יסומן כחשוד על ידי מנוע החיפוש או כל מדיה פרסומית  שהיא, כגון פייסבוק לינקדאין או גוגל, אך לא בלבד, או יוסר או יושהה מפייסבוק, לינקדאין או גוגל מסיבות שונות שאינן קשורות לאפליד, אפליד לא תישא בכל אחריות לכך.
 5. הלקוח ישתף פעולה עם אפליד ככל הדרוש לצורך פעילות הקידום, ובכלל זה הוא יספק לאפליד (א) גישה אדמיניסטרטיבית לאתר הלקוח, למבנהו, עיצובו ותכניו ככל שיידרש על ידה; (ב) גישה מלאה לנתונים הסטטיסטיים של האתר, התנועה אליו, בתוכו והחוצה ממנו או יאפשר לאפליד להתקין כלי מדידה שימדדו נתונים כאמור; (ג) גישה לספקי שירות חיצוניים דוגמת מעצב או מאחסן האתר ואפשרות להנחות אותם בשם הלקוח.
 6. מובהר כי האתר של הלקוח יכיל קישור לאפליד כל תקופת הקידום.
 7. ללקוח ידוע כי חלק ניכר מקידום האתר מושתת על קישורים המפנים לאתרו. קישורים אלה מושגים ע"י שיתופי פעולה שאפליד יוצרת עם אתרים אחרים במטרה לקבל קישורים ממליצים על אתר הלקוח, שיחזקו את דירוג האתר במנוע החיפוש. מובהר כי לצורך השגת קישורים ללקוח, אפליד נדרשת להוציא מפעם לפעם קישורים מאתרו לאתרים אחרים, לפי שיקול דעתה.
 8. אחריותה של אפליד כלפי הלקוח וכל מי מטעמו תהא מוגבלת לסכום התמורה אשר שולמה בפועל לאפליד במהלך שלושת החודשים אשר קדמו לאירוע נשוא תביעה.
 9. על אף כל האמור בהסכם זה, אפליד וכל מי מטעמה לא יהיו, בשום מקרה, אחראים כלפי הלקוח או כל מי מטעמו לנזקים עקיפים או תוצאתיים, לרבות אובדן רווחים או פגיעה במוניטין, בין אם נזקים אלה מבוססים על עילה חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.
 10. מובהר כי התמורה לאפליד נקבעה לאור הגבלות האחריות המפורטות לעיל, אשר היוו מרכיב מרכזי בקביעת התמורה.
 11. כל שינוי, תיקון או תוספת להסכם זה, לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. לא תישמע טענה של שינוי הסכם בעל פה.
 12. הסכם זה ממצה את מלוא המוסכם בין הצדדים וכל משא ומתן, סיכום, מזכר עקרונות, הבנה או הסכם בין הצדדים בקשר לעניינים נשוא הסכם זה, הקודמים לחתימתו, בטלים בזה, ולא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה.
 13. בתי המשפט במחוז מרכז יהיו המוסמכים באופן בלעדי לדון בכל עניין הקשור להסכם זה.

 בברכה,

צוות אפליד

צרו קשר והתחילו בקידום עכשיו!

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם הצעה מתאימה

התקשרו: 03-6121039